Kim jest optometrysta?

W Polsce zawód optometrysty został wpisany do systemu ochrony zdrowia.

Dzięki temu optometrysta uzyskał uprawnienia do:

  • wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, foropterów, tablic testowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania,
  • wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego za pomocą urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
  • dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforie i heterotropie i inne)

 

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian patologicznych w oku, optometrysta ma obowiązek skierowania pacjenta do lekarza specjalisty.

 

Optometrystą może zostać tylko osoba, która ukończyła 5 - letnie studia magisterskie na kierunku fizyka lub biofizyka o specjalności optometria, lub 2 - letnie studia podyplomowe z optometrii. Natomiast ukończenie kursów refrakcji czy policealnych 2 – letnich szkół optycznych nie upoważnia do wykonywania zawodu optometrysty i używania tytułu optometrysta.

Optometrysta w naszym gabinecie.

W naszym Gabinecie Optometrycznym badania wykonuje optometrysta dyplomowany mgr Monika Skałbania, absolwentka studiów licencjackich na wydziale fizyki w zakresie optyki okularowej oraz studiów magisterskich na wydziale fizyki o specjalności optometria Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

Mgr Monika Skałbania przez rok była słuchaczką wykładów pioniera polskiej optometrii prof. dr hab. Bolesława Kędzi prowadzonych w Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uczestniczyła również w wielu szkoleniach w  zakresie optyki i optometrii w kraju i za granicą.