Kim jest Optometrysta?

W Polsce zawód optometrysty został wpisany do systemu ochrony zdrowia. Dzięki temu optometrysta uzyskał uprawnienia do:

  • Wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, foropterów, tablic testowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania.
  • Wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego za pomocą urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników.
  • Dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforie i heterotropie i inne).

Optometrysta w naszym gabinecie

W naszym Gabinecie Optometrycznym badania wykonuje optometrysta dyplomowany mgr. Monika Skałbania, absolwentka studiów licencjackich na wydziale fizyki w zakresie optyki okularowej oraz studiów magisterskich na wydziale fizyki o specjalności optometria Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mgr. Monika Skałbania przez rok była słuchaczką wykładów pioniera polskiej optometrii prof. dr hab. Bolesława Kędzi prowadzonych w Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uczestniczyła również w wielu szkoleniach w zakresie optyki i optometrii w kraju i za granicą.

Możliwa Płatność Kartą

Pomoc

Kontakt

©2022 Radosław Skałbania